ANNONSEBILAG FRA ACCENTURE

Slik kan offentlig sektor bruke skyen

For offentlig sektor vil skytjenester de neste årene være et viktig virkemiddel til å levere bedre, raskere og kostnadseffektive offentlige tjenester.

ANNONSEBILAG FRA ACCENTURE
ANNONSEBILAG FRA ACCENTURE

Norgee har i noen år hatt en nasjonal skystrategi som anbefaler bruk av skytjenester og flere offentlige virksomheter har tatt i bruk enkelte tjenester. Men, de færreste har kommet veldig langt. Usikkerhet knyttet til sikkerhet, risiko og etterlevelse av lover og regler, er en vanlig begrunnelse. En annen grunn til en noe sen ibruktakelse, kan være at skytjenester har vært drevet av IT-miljøene uten å være tema for virksomhetsledelsen.

Covid-19 ble en vekker

For mange ledere i offentlig sektor har pandemien blitt en vekker. Krisesituasjonen har synliggjort behovet for enda mer digitalisering og fleksible og skalerbare IT-systemer. For mange vokste kapasitetsbehovet over natten. For mange ble oppskalering vanskelig på grunn av begrenset kapasitet i egne løsninger og datarom.

Behovet for raskere utvikling av nye tjenester ble veldig tydelig. De tradisjonelle måtene å arbeide på viser seg å ikke være hurtige nok, og selve teknologiene har iboende egenskaper som begrenser fleksibilitet og tempo i utviklingen.

Etter ett år med pandemi og nedstenging, har derfor ledere forstått hvor viktig teknologien er for virksomhetens drift og tjenesteleveranser generelt, og spesielt under en nedstenging av samfunnet. Nå er skytjenester kommet høyt på ledelsens agenda, som et virkemiddel til å levere bedre, raskere og kostnadseffektive offentlige tjenester.

Skybruken vokser

Accenture har utført en undersøkelse blant toppledere i offentlig sektor.

– 70 prosent av respondentene ser nå skytjenester blant de viktigste virkemidlene til å utvikle virksomheten de neste tre årene, sier Roger Østvold, leder for Accenture Cloud Advisory i Norden.

Roger Østvold, leder for Accenture Cloud Advisory i Norden.
Roger Østvold, leder for Accenture Cloud Advisory i Norden.

Studien viser blant annet at mange erfarer at skytjenester har gitt økt sikkerhet mot truslene som deres egne datasentre utsettes for. Forklaringen er at det kreves mye av virksomhetene selv å levere profesjonaliteten og sikkerhetsløsningene som skyleverandørene tilbyr. Det er også i ferd med å etableres aksepterte løsninger for å håndtere personvernforordningen og aspektene som ble adresser i Schreems II-dommen.

Bruken av såkalte «cloud native tjenester», plattformtjenester på god norsk, gir nødvendige egenskaper for raskere, enklere og smidig utvikling gjennom tverrfaglige team. Dette resulterer i kortere tid fra behov til ferdig løsning, og økt kostnadseffektivitet i utvikling og forvaltning.

– Vi erfarer stor økning i bruken av skybaserte dataplattformer, analyseverktøy og verktøy for maskinlæring. Dette gir toppledelsen ny innsikt og nye verktøy for å følge opp og styre utviklingen av sin virksomhet, sier Østvold.

Kostnadsmodellene, som er basert på «betal for det du bruker», er ikke alltid rimeligere enn de tradisjonelle alternativene, men mer fleksible. Modellene lar offentlige virksomheter, som anvender kontantprinsippet i sin økonomistyring, gå bort fra store «investeringspukler». Disse kan være vanskelig å prioritere innenfor virksomhetenes økonomiske rammer. Med skytjenester får de mer forutsigbare, løpende kostnader.

Her ligger det også et poeng knyttet redusert teknisk gjeld, redusert risiko for teknisk havari, samt bedret IKT-sikkerhet ved at løsningene hele tiden holdes oppdatert med den siste tilgjengelige sikkerhetsprogramvaren.

Etter ett år med pandemi og nedstenging, har ledere forstått betydningen av teknologi som hjelper virksomhet deres til å fungere og levere tjenester som forventet, selv under en nedstenging. Derfor er bruken av skytjenester nå høyt på ledelsens agenda, som virkemiddel for bedre, raskere og kostnadseffektive offentlige tjenester.
Etter ett år med pandemi og nedstenging, har ledere forstått betydningen av teknologi som hjelper virksomhet deres til å fungere og levere tjenester som forventet, selv under en nedstenging. Derfor er bruken av skytjenester nå høyt på ledelsens agenda, som virkemiddel for bedre, raskere og kostnadseffektive offentlige tjenester.

Hvordan kan du som leder tilnærme deg mulighetene i skyen?

Litt forenklet, sier vi i Accenture at det er fem steg frem til få full, langsiktig utnyttelse av skymulighetene:

1. Migrer og skap nye arbeidsmåter

Etabler et fundament og start med å migrere applikasjoner fra interne til skybaserte plattformer, samtidig som dere går i gang med å arbeide på nye måter som skyteknologien åpner for.

Det er viktig å få etablert fundamentet, og gradvis skifte tyngdepunktet fra «gamlemåten» til å nye måter å gjøre ting på. Dette tar tid og erfaring. Derfor er det viktig å komme i gang før tiden løper fra dere.

Samtidig som det tekniske fundamentet etableres, med ulike «landing zones», kan IT og fagside sammen velge ut systemer som egner seg for produksjon i offentlige skytjenester, og hvilke som eventuelt fortsatt må produseres i interne skyløsninger av hensyn til risiko og sårbarhet, og føringer gitt av nasjonale lover og forskrifter.

Når fundamentet er klart, kan migrering starte. Her kan dere velge en trinnvis eller mer akselerert gjennomføring. I privat sektor er det mange gode eksempler på begge deler.

IT og fagside kan samtidig etablere nye måter å arbeide på basert på produktutvikling, smidige metoder, DevOps, tverrfaglige team og sterk grad av automatisering i alle ledd. Å bli god krever erfaring, men gevinstmulighetene gjør det verdt innsatsen.

2. Start med lavthengende frukter

Det er klokt å velge noen områder som hurtig kan vise verdi og sikre organisasjonen «vind i seilene» på skyreisen. Dette kan handle om for eksempel å sikre bedre stabilitet på løsninger som er ustabile i dagens driftssituasjon, eller å etablere kultur for hurtigere utvikling enn i dag. Nye prosjekter er helt klart kandidater for nye arbeidsmåter.

3. Få mest mulig ut av hyperscalerne

Utnytt innovasjon og investeringer som de store skyleverandørene har gjort.

Hyperscalere som Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) og Google Cloud har sine egne innovasjonsløp som inkluderer å strømlinjeforme migrasjoner og tilpasse skytjenester for offentlige organisasjoner. Ekspertisen og erfaringen til hyperscalerne kan bidra til raske resultater.

Vi anbefaler å ha en tett dialog med leverandørene og deres partnere for å forstå dette mulighetsrommet. Her kan det være mer muligheter enn mange er klar over.

4. Skap et miljø og en kultur for digital innovasjon

Bruk skyen som drivkraft for digital transformasjon.Vi anbefaler produktorienterte, smidige metoder, som tar frem såkalte «minimum viable product», MVP, som testes ut mot ulike brukergrupper. Til å gjøre dette anbefaler vi virksomhetene å eksperimentere med cloud native services, og å arbeide innenfor leverandørenes skjermede miljøer, slik som AWS Barket og Azure Quantum.

5. Fokuser på kontinuerlig optimalisering og videreutvikling

Hyperscalerne utvikler nye tjenester i et enormt høyt tempo. Dette gir kontinuerlig nye muligheter som virksomhetene bør gjøre seg kjent med og drive utprøving av.

Av hensyn til tilgang på større bredde av funksjoner ser vi også at mange virksomheter vil bruke flere skyleverandører. Det krever kompetanse på flere løsninger, integrasjon av disse, og en bevisst strategi og styring av dette. Virksomhetene bør ha tydelige strategier for f.eks. hvilken plattform skal brukes til hvilket formål?

Ta kontakt med Roger om du ønsker mer informasjon!