ANNONSEBILAG FRA ORACLE

Slik jobber Oracle med egen bærekraftstrategi

Verktøy og prosesser for bærekraftsrapportering.

ANNONSEBILAG FRA ORACLE
ANNONSEBILAG FRA ORACLE

IT-industrien står for omtrent to prosent av verdens årlige utslipp av klimagasser. Selv om det ikke høres mye ut, tilsvarer dette de totale utslippene fra kommersiell flytrafikk. Økende krav til bærekraftsrapportering har gjort at stadig flere virksomheter nå forstår betydningen av gode dataverktøy for å dokumentere eget karbonavtrykk.

– Vi i Oracle har alltid argumentert for at bærekraft ikke kan være et frittstående program eller en samling prosjekter, men noe som er vevd inn i selskapets forretningsprosesser. Under utviklingen av produkter må bærekraft være del av alle stegene i prosessen. Dette gjelder hvor materialene til produkt og innpakning kommer fra, logistikken, produksjonsprosessen, energi- og vannforbruk, lagerbeholdning, leveranser til forhandlere og kunder, hvordan produktet brukes, og hvordan det gjenvinnes i enden av livssyklusen.

– Uten en omfattende og gjennomtenkt tilnærming blir bærekraft noe man bare krysser av for i årsrapporten, sier Elena Avesani, Global Sustainability Director i Oracle.

Hun er ansvarlig for tverrfaglige team som utvikler Oracles globale strategi for bærekraft, fornybar energi til datasentre, bærekraftig design, energieffektivisering, gjenvinning, og kontroll av sosiale forhold hos leverandører.

Grønne datasentre

Elena Avesani, Global Sustainability Director i Oracle. (Foto: Oracle)
Elena Avesani, Global Sustainability Director i Oracle. (Foto: Oracle)

Avesani er opptatt av å utvikle nye teknologiske løsninger som kan hjelpe både Oracle og kundene i reisen til en nullutslippsøkonomi.

– Fra vårt driftsperspektiv er førsteprioritet å levere en bærekraftig dataplattform fra datasentre drevet av 100 prosent fornybar energi. Vi gjør dette gjennom best mulig utnyttelse av datakraft og avansert strømstyring og kjøleteknologi. For oss er det viktig å kunne skalere både horisontalt og vertikalt og samtidig redusere klimaavtrykket, sier hun.

I dag er 56 prosent av strømforbruket til Oracle Cloud datasenter sertifisert som fornybar. Selskapets mål er 100 prosent karbonnøytral drift av datasentre innen 2025, 50 prosent reduksjon av utslipp fra verdikjeden innen 2030, og netto nullutslipp innen 2050.

Oracle leverer verktøy for bærekraftsrapportering som analyserer data fra en rekke kilder for Environment, Social and Corporate Governence (ESG). Selskapet rapporterer i henhold til Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) og CDP.

Systematisk tilnærming

Hun mener bærekraftsrapportering må følge strenger kriterier for gjennomføring.

– Du kan ikke administrere det du ikke måler, og det totale klimaavtrykket fra en global virksomhet er veldig komplekst. Om du ser på utslipp alene må dette måles etter tre kategorier. Utslipp fra din egen virksomhet, utslipp fra verdikjeden og utslipp fra produktets livssyklus. Fordelen med en slik systematisk tilnærming er blant annet økt effektivitet og reduserte utgifter til energi- og vannforbruk. Samtidig er vi opptatt av bærekraft og sosiale forhold i hele verdikjeden gjennom transparente transaksjoner og «due dilligence». Til sammen gir dette økt omdømme og tillit blant investorer gjennom tydelig sosialt ansvar, sier hun.

Avesani mener bærekraftsrapportering er et viktig verktøy for å forstå virksomhetens mulighetsrom.

– Bærekraftsrapportering handler om å analysere og forstå hvordan virksomhetens administrasjon, strategi og visjoner påvirker miljøet i et større perspektiv. Vi må forstå konsekvensene av endringene og bygge bærekraft inn i selskapets DNA, sier hun.

Deling av grønne data

Som i andre industrier er dataindustrien sammensatt av et intrikat nettverk av underleverandører. Avesani mener transparens i verdikjeden er viktig i arbeidet for sosialt ansvar.

– Innkjøp gir oss muligheten til å redusere avtrykket både med tanke på miljø og det sosiale. Vi inngår derfor tette partnerskap med leverandører for å bedre forstå deres verdier. Dette innebærer blant å evaluere leverandører gjennom undersøkelser og plattformer som Responsible Business Alliance (RBA) for å gjøre informerte beslutninger og prioritere leverandører med lave utslipp. Vi jobber også for å fremme sosialt ansvar gjennom alt fra HMS på fabrikkene til håndtering av konflikter over mineraler, sier hun.

Som medlem av Responsible Business Alliance (RBA) jobber Oracles Supply Chain Operations (SCO) i henhold til Social and Environmental Responsibility (SER) for å sørge for at verdikjeden følger RBA Code of Conduct. RBA-koden skal fremme HMS, rettferdighet, bærekraft og etisk forretningsvirksomhet.

– Hvert år inngår vi i direkte dialog med nøkkelleverandører og de som jobber indirekte med anskaffelser, noe som utgjør 80 prosent av kostnadene våre, for å rapportere på CO2-utslipp, vannforbruk og avfallsproduksjon. Vi oppfordrer alle leverandører til å rapportere i henhold til evalueringsverktøyene fra Responsible Business Alliance (RBA), sier hun.

Innsatsen har gitt resultater. I 2021 hadde 90 prosent av nøkkelleverandørene av maskinvare egne programmer for bærekraft, og 44 prosent hadde satt mål for utslippsreduksjon. Indirekte leverandører rapporterer bærekraftsmål gjennom Oracles årlige undersøkelse. I 2021 svarte 67 prosent at de hadde egne programmer for bærekraft og 58 prosent hadde satt mål for utslippsreduksjon.

– Nå fortsetter vi å innlemme nye kriterier for bærekraft overfor våre leverandører. Dette innebærer evaluering av hvordan leverandører rapporterer og administrerer prosesser for utslippsreduksjon. Vi bruker disse dataene for fortløpende å kunne sette mål, samt prioriteter for bærekraft etter type leverandør, råvare og region. På denne måten kan vi hele tiden forbedre våre analyser av utslipp fra verdikjeden, sier hun.

Selskapet stiller nå krav om at 100 prosent av nøkkelleverandørene skal ha programmer for bærekraft innen 2025 og at 80 prosent har satt mål for utslippsreduksjon innen 2025.

Verktøy for bærekraft

Avesani mener Oracle kan spille en unik rolle i det grønne skiftet som en strategisk leverandør av IT, maskinvare, teknologi, applikasjoner, skytjenester, datasentre, business intelligence og smart infrastruktur.

– Vi bruker de samme verktøyene for å gjenvinne, gjenbruke og redusere utslipp fra våre egne prosesser. Det finnes en rekke skybaserte verktøy for økt transparens og sporing av utslipp fra verdikjeden som kan hjelpe virksomheter med å nå deres klimamål. For å innfri nye reguleringer og miljøkrav bytter stadig flere virksomheter ut gamle manuelle måter å jobbe på med automatisert, standardiserte og integrerte prosesser for bærekraftsrapportering, sier hun.

Hun forteller at det stadig stilles høyere krav til transparens og innsikt fra innkjøpsverktøy.

– Dagens verktøy for anskaffelser kan samle interne og eksterne data for å sammenligne leverandører basert på miljøavtrykk. På denne måten kan innkjøpsavdelingen kvantifisere og måle leverandører på bærekraft. Større transparens i verdikjeden gir også bedre forståelse av konsekvensene, i sanntid, av anskaffelsen av et produkt eller en tjeneste. Med «due dilligence» i kjernen av anskaffelsesprosessen kan systemer som Oracle Supplier Qualification Management hjelpe innkjøpsavdelingen med et beslutningsgrunnlag basert på miljøpåvirkning og sosiale forhold.

Avesani forteller at alle som jobber med anskaffelser vet at den eneste måten å få oversikt og innsyn på kostnader er gjennom skytjenester og en felles plattform for anskaffelser.

– Det finnes gode verktøy som bruker IoT for å spore utslippene fra materialer, produksjonen, strømforbruket og transporten. Gjennom tredjepartsverktøy kan man analysere utslippene fra hele verdikjeden på en enkel måte. Med slike verktøy kan vi evaluere karbonavtrykket allerede under produktutviklingen, i stedet for etter produksjonen.

– Løsninger som Oracle Enterprise Performance Mangement kan hjelpe virksomheter til å innfri rapporteringskrav, øke forståelsen med KPI’er fra ulike rammeverk og standarder, og å hjelpe kunder med å bli bedre på bærekraftsrapportering, sier hun.

I 2021 deltok Oracle i en brukerundersøkelse for å studere og måle klimagassutslipp forbundet med migrering fra en Oracle ERP-løsning on-premise til en Oracle ERP-løsning på Oracle Clean Cloud (OCI). Brukerundersøkelsen ble gjennomført av Bureau Veritas (Nanterre) i henhold til prinsippene beskrevet i NF-ISO 14064-1:2006 med verktøyet Bilan Carbone® version 8.5. Undersøkelsen fant en reduksjon av klimagassutslipp på 93 prosent som følge av migreringen til Oracle Clean Cloud. Forklaringen ligger blant annet i ulike stordriftsfordeler, som høyere ytelse på applikasjoner, redusert strømforbruk og mindre behov for maskinvare.

Les mer om Oracle Sustainability Solutions.

Fortsatt mange utfordringer på veien

Selv om det er gjort en stor innsats for å definere og skaffe data på målbare størrelser for bærekraft, mener Avesani dette har ført overdreven rapportering og lite konkret handling.

– I stedet for å måle fremskritt basert på handling etter en strategisk plan, er kravene i ESG blitt et mål i seg selv. Noen ganger sier ikke de rapporterte tallene noe om reell fremgang innen bærekraftige fordeler. Kvartalsrapporter vektlegger fortsatt bare det økonomiske overskuddet, og bærekraft blir dessverre sett på som et eget tema uavhengig av hva som skaper verdi for virksomheten.

Hun tror veien videre går gjennom globale standarder og kriterier for bærekraft.

– Selv om the International Financial Reporting Standards Foundation etablerte the International Sustainability Standards Board (ISSB) under COP26, er det fortsatt mye igjen for en felles standard. Myndigheter vil fortsette å øke dokumentasjonskrav og innføre nye reguleringer på samme måte som i finans.

– Målet om å redusere utslippene i England med 78 prosent fra 1990-nivå i 2035 vil dramatisk påvirke hvordan en virksomhet og verdikjede kan operere. Kravene vil påvirke leverandører, produsenter, partnere og logistikkoperatører, uavhengig hvor i verden de befinner seg, sier hun.

Anbefaler alle å forberede seg

Avesani er overbevist om at teknologibedrifter og andre virksomheter vil være laser-fokusert på å levere verktøy som kan hjelpe kunder med å overvåke, måle og forbedre parametere for bærekraft.

– Rapportering etter globale standarder vil bli et krav for å inngå partnerskap, salg, kontrakter, investeringer eller finansieringer. Proaktive virksomheter som allerede samler ESG-data har en fordel siden grunnarbeidet allerede er gjort, og raskt kan oppdatere modellene i databasen.

– De som ikke har verktøyene på plass for å samle ESG-data, og fortsatt jobber manuelt med data fra ulike systemer, har en stor jobb foran seg. Dette er også en unødvendig tidkrevende og sannsynligvis en veldig upresis metode. Slike virksomheter burde bruke ressursene på å forberede eksisterende IT-arkitektur for kravene som kommer, sier hun.

Visjoner for et nullutslippssamfunn

Hun forteller at de kommende internasjonale standardene vil kombinere ulike ESG-standarder som finnes i dag, og at eksisterende protokoller vil være et godt utgangspunkt.

– Nøkkelen vil være å ha teknologi som er fleksibel nok, og kan gi de som tilpasser seg raskt en fordel. I tillegg vil de som kan bruke innsikten til å navigere og å benytte seg av fordelene ha en konkurransefordel i et regulatorisk landskap i endring.

– Heldigvis gir ny teknologi og analyseverktøy, i kombinasjon med standarder og informasjonsdeling, bedrifter økt innsikt i egen miljøpåvirkning. Programvare drevet av kunstig intelligens kan håndtere enorme mengder med data, gjenkjenne mønstre, og komme med forslag slik at vi som mennesker kan ta bedre avgjørelser. IoT og en rekke andre teknologier er godt i gang med å legge fundamentene for et mer bærekraftig samfunn, avslutter Avesani.

Oracle har sammen med kunder lang erfaring med å rapportere på finansielle og ikke-finansielle nøkkeltall, hvor informasjonen kommer fra mange ulike systemer og gjennom rapporteringsprosessen transformeres til styringsinformasjon. Oracle leverer også en ferdig startpakke basert på Global Reporting Initiative’s rammeverk, slik at man kan komme raskt i gang med bærekraftsrapportering.

Les mer om hvordan Oracle jobber med bærekraft.